Mijn Schaapskooi
0182-571373
0182-571373

Voor- en Vroegschoolse Educatie

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. VVE geeft pedagogisch medewerkers de mogelijkheid om kinderen te ondersteunen die door hun opvoeding of omgeving onvoldoende voorbereid zijn op het leren op school. Voor de kinderen met een VVE indicatie is er binnen de peuterspeelzalen van de Schaapskooi de mogelijkheid om meerdere dagdelen (extra) te komen en zo met name hun taal(reken)vaardigheden te vergroten. Deze vaardigheden worden vergroot door middel van extra begeleiding en het aangeboden programma Piramide, eventueel aangevuld met opvoedingsondersteuning voor ouders. De VVE wordt aangeboden vanaf 2 jaar en 3 maanden voor 3 ochtenden per week. Vanaf 2½ jaar wordt dat uitgebreid naar 4 ochtenden per week en vanaf 3 jaar worden dat 5 ochtenden.

Ook op de kinderdagverblijven is er de mogelijkheid om binnen de uren die aan kinderopvang worden afgenomen extra begeleiding te krijgen. Dit gebeurt ook aan de hand van de binnen de dagverblijven gehanteerde methode Piramide. Piramide is opgebouwd rondom onderwerpen, die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind zoals mensen, jaargetijden en verkeer en ook passend zijn bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. Daarbij is er aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden, zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de taalontwikkeling. Binnen de Piramide programma’s is er ook veel aandacht voor ouderparticipatie. De effectiviteit van de aangeboden VVE kan verhoogd worden door ouders te betrekken bij wat de kinderen aangeboden krijgen. Hiervoor worden er regelmatig ouderochtenden georganiseerd. 

De pedagogisch medewerkers op de VVE groepen zijn allemaal VVE gecertificeerd en voldoen aan het vereiste taalniveau. Zij hebben daarvoor een training gevolgd waarbinnen vaardigheden eigen zijn gemaakt om de kinderen zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden.