Mijn Schaapskooi
0182-571373
0182-571373

Vergunning / register / toezicht/Centrum voor Jeugd en Gezin

Voor al haar activiteiten heeft de Schaapskooi een vergunning van de gemeente Gouda en is op grond daarvan in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen opgenomen. De registratienummers kunt u vinden onder de knop 'Vestigingen', bij de beschrijving van de verschillende locaties. Voor alle accommodaties is er tevens vergunning van de brand­weer en wordt met betrekking tot de normen van kwaliteit, veiligheid en hygiëne ruimschoots voldaan aan datgene wat daar over wordt gesteld in de Wet Kinderopvang en door de regelgevende instanties zoals GGD en de gemeente Gouda. Op de website van het landelijk register treft u de inspectierapporten van de GGD voor al de voorzieningen van de Schaapskooi aan. Een directe link naar de inspectierapporten treft u aan bij de desbetreffende vestiging onder de knop 'Toon register'. De inspecties van de GGD zijn gebasseerd op 'code groen'.

Voor  kinderen en personeel is een aansprakelijkheidsverzekering  en een ongevallenverzekering afgesloten. De Schaapskooi heeft een interne klachtenprocedure met reglementreglement en is aangesloten bij Geschillencommissie Kinderopvang. Alle medewerkers van de Schaapskooi zijn in het bezit van een 'verklaring omtrent gedrag', zijn ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang en beschikken over de vereiste opleiding (inclusief het diploma Kinder-EHBO). Het protocol 'kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag' is onderdeel van het beleid.

De Schaapskooi past de speciaal voor de kinderopvang geschreven Governance code (Commissie Governance Kinderopvang in opdracht van NVTK en bdKO) toe. Dit betekent dat de Schaapskooi een organisatie is, die werkt volgens een Raad van Toezicht-model.
Toezicht houden, meedenken, met raad en advies terzijde staan van de bestuurder, klankbord voor de bestuurder en verantwoording afleggen: dat zijn kort samengevat de taken van de Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht volgen het functioneren van de Schaapskooi en van de bestuurder alert en kritisch. Ze hebben oog voor wat wezenlijk is in de doelstellingen en ze houden tegelijkertijd de continuïteit van de organisatie in de gaten.

Door ondertekening van de Overeenkomst Kinderopvang geven ouders, die van de diensten van de SKS gebruik maken, toestemming voor het gebruik van foto's en film e.d., gemaakt tijdens de uitvoering van de dienstverlening, voor plaatsing op de website, Facebook, Twitter en voor pr-doeleinden, tenzij deze toestemming uitdrukkelijk wordt ingetrokken.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin/Sociaal Team Jeugd is dé plek waar ouders terecht kunnen met allerlei vragen over opgroeien, opvoeden en jeugdhulp. Zij denken mee, bieden ondersteuning en regelen jeugdhulp als dat nodig is. Ook organiseren ze thema-avonden, cursussen en ondersteunenoudernetwerken.

Kijk voor meer informatie op de website www.cjggouda.nl of volg het nieuws, tips, cursussen en lokale activiteiten op de facebookpagina.