Mijn Schaapskooi
0182-571373
0182-571373

Het programma Piramide

In alle groepen wordt regelmatig thematisch gewerkt. Daarvoor wordt veelal het programma Piramide gebruikt. Vaak worden ook terugkerende activiteiten gekoppeld aan thema's uit de Piramide methode. Piramide is opgebouwd rondom onderwerpen, die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind zoals mensen, lente, wonen, feest en verkeer en ook passend zijn bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. Daarbij is er aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden.

Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Waar nodig begeleiden de leidsters bij het spelen. Piramide werkt volgens vier vaste stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend. Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden:

  • Persoonlijkheidsontwikkeling;
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • Motorische ontwikkeling;
  • Kunstzinnige ontwikkeling;
  • Ontwikkeling van de waarneming;
  • Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen;
  • Taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven;
  • Oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning.

Deze ontwikkelingsgebieden komen altijd in samenhang aan bod. Zo leren kinderen prettig om te gaan met elkaar en plezier te hebben in het spel. Naast cognitieve vaardigheden leren ze bijvoorbeeld ook sociale en motorische vaardigheden.

Voor peuters is het een hele overgang van kinderdagverblijf of peuterspeelzaal naar de basisschool. Piramide loopt door vanaf het kinderdagverblijf tot in groep 3. Dat is veilig en vertrouwd: de kinderen weten zo al enigszins wat ze in de nieuwe omgeving kunnen verwachten. Door de lange doorloop kan er een maximaal rendement zijn en is er een doorgaande lijn in de ontwikkeling.

Piramide betrekt ouders of verzorgers zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van hun kinderen. Zij worden gestimuleerd om thuis activiteiten te doen die aansluiten bij wat er in de peuterspeelzaal, op het kinderdagverblijf of op school wordt gedaan. Er is een lijst met basisbegrippen in meerdere talen die indien gewenst aan de ouders kan worden meegegeven.